Regulamin Kawałeczka Raju

 Regulamin świadczenia usług kosmetycznych Salonu KOSMETOLOGI &MASAŻU Kawałeczek Raju

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.GODZINY OTWARCIA

3.PRACOWNICYKLIENCI

5.ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETYCZNYCH

6.ŚWIADCZENIE USŁUG MASAŻU

7.BONY KARNETY I ZAPROSZENIA

8.PŁATNOŚCI

9.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.REKLAMACJE

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                                  § 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetologi estetycznej & Masażu Kawałeczek Raku ul Marii Skłodowskiej Curie 11 Bielsko Biała 43-300 zwanego dalej „Gabinetem”.

Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego lub Masażu  zwanego dalej „Zabiegiem”.

Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

 Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu , i używania e papierosów

                                                                    § 2.

GODZINY OTWARCIA

Godziny otwarcia Gabinetu “Kawałczka Raju ”: od poniedziałku do piątku od 9.30 do 20.00, w sobotę od 9.00 do 14.00 Tylko na wcześniej umówione wizyty .

Gabinet obsługuje również Hotel Sahara dzięki czemu nasi klienci mają możliwość zamówienia masaży dla Par – dla dwojga

od poniedzaiałku do piatku w godzinach od 9- 20

Sobota 9-19

Masaże wykonujemy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 21.00

Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 § 3.

 PRACOWNICY

1.Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wykształcenie kierunkowe oraz certyfikaty  i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2.Klientka/Klient ma prawo przed zabiegiem poprosić o pokaznie certyfikatu na wykonanie danego zabiegu

3.Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

4.Wszelkie Uwagi lub niezadowolenie z wykonanego zabiegiu Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi Żaklina Przybyła na adres e-mail gabinet@kawaleczekraju.com.pl

5.Będziemy wdzięczni również za napisanie opini na naszym Face Book lub dodanie opini w googlach na temat naszej pracy

 

 § 4.

 KLIENCI

 1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, Rodzic , lub opiekun prawny powinien stawić się przy pierwszej wizycie i podpisać stosowne oświadczenie , w innym przypadku Gabinet może odmówić wykonania zabiegu
 3. Klientka/Klient, umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. W przypadku, gdy Klientka/klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 5. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, naurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 6. Personel Gabinetu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

a) Gdy klient przyjdzie chory do gabinetu

b) Gdy Klient przyjdzie pod wpływem alkocholu a jego zachowanie będzie uniemożliwiało wykonanie zabiegu

c) Gdy Personel zostanie urażony słownie podczas wizyty

 

 § 5.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETYCZNYCH

Klientki /Klienci Którzy są w trakcie choroby lub zaczynającej się choroby (Grypa ,Angina, Temperatura ,wirusy) Powinni odwołać wizytę , Personel ma prawo odmówiania wykonania zabiegu ze względu bezpieczeństwa i nie narażania swojego zdrowia na zakażenie !!!

2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem pod numerem telefonu +48 793313413. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.

3.Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

5.Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

 1. Personel przed rozpoczęciem zabiegu w trakcie konsultacji powinien poinformować o cenie całościowej zabiegu , jeśli w trakcie zabiegu zdecyduje użyć innych preparatów mogących wpłynąć na zmianę ceny zabiegu również poinformuje klientkę / klienta o zaistniałej sytuacji . Klientka/Klient nie musi wyrazić na to zgody i pozostaną wstępne ustalenia ceny zabiegu .
 2. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 3. Wykonanie zabiegu , zabiegu mezoterapii igłowej , mikriogłowej , mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
 4. 9. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji lub sterylizaji w zależności od wskazania zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania Po każdym kontakcie z ciałem .
 5. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.

 

 1. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O wszystkich cenach Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem.
 3. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

     14.Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed            jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

     15.Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali             rezerwacji.

 

 § 6.

 ŚWIADCZENIE USŁUG MASAŻU

Klientki /Klienci Którrzy są w trakcie choroby lub zaczynającej się choroby (Grypa ,Angina, Temperatura ,wirusy) Powinni odwołać wizytę , Personel ma prawo odmówiania wykonania zabiegu ze względu bezpieczeństwa i nie narażania swojego zdrowia na zakażenie !!!

2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem pod numerem telefonu +48 793313413. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.

3.Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

 1. Gdy Klientka /Klient przybywa na Masaż Zobowiązany jest poinformować personel o ewentualnych zakaźnych zmianach skórnych (np. Kużajek) Tak aby nie narazić personelu na bezpośredni kontakt w zakażonym miejscem (Zabieg zostanie wykonany z pominienciem miejsca wystąpienia zakażenie )
 2. Klient przychodząc na masaż otrzymuje na miejscu bieliznę jednorazową którą zobowiązany jest ubrać lub pozostać w swojej . w innym wypadku personel ma prawo odmuwieniea wykonania usługi
 3. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 4. Przygotowanie się klienta do masażu – Dla Konfortu klienta jak i masażystki zalecamy odświeżenie się tuż przez zabiegiem , jest możliwość skorzystania z prysznica (Prosze pamiętać jednak że czas spędzony w łazience skraca czas wizyty jeśli umówiony jest następny klient na kolejną godzinę )

Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce , urazach kręgosłupa i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym.

 § 7.

 BONY KARNETY I ZAPROSZENIA

 1. Zaprosznie lub Bon można zakupić przez naszą stronę Kup On-Line Lub zamówić telefonicznie +48 793 313 413 wczesniej podając imie i nzawisko osoby obdarowanej (Tak aby zaprosznie było gotowe do odbioru w każdej chwili )
 2. Zaproszenie można zakupić bezpośrednio w gabinecie ( chyba że aktualnie jest wykonywany zabiegi to należy poczekać do jejgo zakończenia )
 3. Zaproszenie lub bon można zamówić do wysłania pocztą po przedpłacie na konto Kawałeczek Raju ul. Marii Skłodowskiej Curie 11 Bielsko Biała nr.konta 60 1050 1070 1000 0091 3601 1641

(do ceny zabiegu lub bonu należy doliczyć  + 12,50 zł za wysyłkę )

Można Rówież zakupić bon zabieg na naszej stronie www.kawaleczekraju.com.pl w zakładce kup teraz !

 1. Bony i Karnety są ważne przez 6 miesięcy
 2. Zaproszenia podarunkowe zakupione w gabinecie ze specjalnym kodem są ważne jeszcze do 6 miesięcy od daty ważności wypisanym na bonie na karnecie
 3. W przypadku, gdy Klientka/klient Korzystającego z Bonu lub zaproszenia i umówi wizytę, jest zobowiązany poinformować salon do 24 godzin wcześnie o nieobecności, w innym przypadku Bon, zaproszenie zostaną uznane za odbyte (Wykorzystane )
 4. Zaproszenia na dany zabieg nie można wymienić na inny
 5. Zaproszenia nie można zwrócić , gabinet nie wymienia zaproszeń na gotókę ,
 6. Bon kwotowy można wykorzystać na dowolny zabiegi , lub zakup kosmetyków.

 

 §  8.

PŁATNOŚCI

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem: www.kawaleczekraju.com.pl/cennik
 2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką , Kartą
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Gabinecie . Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji. Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. Promocje nie łaczą się ze sobą
 5. Jeśli kliet posiada zniżkę % na cene zabiegu jest to procent odliczony od ceny z cennika (Nie obowiązuje na cenę obniżoną Promocyjną )

 

9 §  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2.Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi j odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3.Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

4.Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu

 1. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

 § 10

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej lub osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 7. Niestosowanie się do zaleceń zabiegowych również może spwodować brak efektów powykonanym zabiegu salon nie ponosi za to odpowiedzialności

 

 § 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.

 1. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w gabinecie . Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 2. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować Właścicielki salonu p. Żaklinay Przybyła osobiście, telefonicznie pod numerem +48 793 313 413, Emilem na adres: gabinet@kawaleczekraju.com.pl lub korespondencyjnie na adres: Marii Skłodowskiej Curie 11 Bielsko-Biała 43-300. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

5.Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

6.Niniejszy regulamin obowiązuje od 13.06.2013 r.